Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(163 – hạn đăng ký tới ngày 19/8/2024) đấu giá Đất trồng cây lâu năm: 1.398,4m2, nhà và tài sản trên đất, tọa lạc tại ấp Ô Trôm, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số:  657/TB-HDTVngày 09 tháng 7 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: bà Kim Thị Nga (Sa Ren), ông Thạch Sên, cùng địa chỉ: ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.

3. Tài sản đấu giá :Tài sản 2:Quyền sử dụng đất thửa số 120, diện tích 1.398,4m2, tờ bản đồ số 53, loại đất trồng cây lâu năm; Tài sản gắn liền với đất: Nhà trước (nhà chính), Nhà sau, Chuồng heo, Hàng rào lưới B40, Cây trái trên đất. Đất tọa lạc tại ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh. Giá khởi điểm: 1.345.919.489  đ (Một tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm mười chín nghìn, bốn trăm tám mươi chín đồng).Bước giá 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : 07/8/2024 và ngày 08/8/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 19/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 260.000.000 đồng (Hai trăm sáumươi triệu đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/8/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 19/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/8/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(162 – hạn đăng ký tới ngày 19/8/2024) đấu giá đất trồng cây lâu năm: 164m2, tọa lạc ấp Kinh Xáng, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 658/TB-HDTV ngày 09 tháng 7 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Hiếu, địa chỉ: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh -tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.

3.Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa số 74, diện tích 164m2, tờ bản đồ số 48, loại đất trồng cây lâu năm, đất tọa lạc tại ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh. Hiện trạng đất tại thời điểm kê biên đất bỏ trống không có cây trồng.Giá khởi điểm: 241.120.537 đồng (Hai trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm hai mươi nghìn, năm trăm ba mươi bảy đồng). Bước giá: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

4.Xem tài sản : 07/8/2024 và ngày 08/7/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 19/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Haitrăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươitriệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/8/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 19/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/8/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

(161 – hạn đăng ký tới ngày 19/8/2024) đấu giá Đất nuôi trồng thủy sản : 358,7m2 ; đất trồng lúa: 2.462,7m2, tọa lạc ấp Ô Trôm, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số:  656/TB-HDTV ngày 09 tháng 7 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản:bà Hà Mộng Linh, địa chỉ ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

3. Tài sản đấu giá :Tài sản 1: QSD đất thuộc thửa số 63, diện tích 358,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất nuôi trồng thủy sản; Tài sản 2:QSD đất thuộc thửa số 858, diện tích 2.462,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất trồng lúa;Tài sản tọa lạcấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.Tổng giá khởi điểm:291.604.297 đồng (Hai trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm lẻ bốn nghìn, hai trăm chín mươi bảy đồng).Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : 07/8/2024 và ngày 08/8/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 19/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ

Nộp tiền đặt trước: 58.000.000 đồng (Năm mươi támtriệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/8/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 19/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/8/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(160 – hạn đăng ký tới ngày 16/8/2024) đấu giá Đất ở: 300 m2 , đất cây lâu năm : 454.8 m2 và nhà, cây trồng trên đất, tọa lạc tại khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số:  655 /TB-HDTV ngày 08 tháng 7 năm 2024

            1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

 2. Người có tài sản: ông Phan Khánh Lưỡng và bà Hà Dục Lan. Địa chỉ: B2-8-8, chung cư Lê Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh- Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang,Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá : Quyền sử dụng đất thửa số 102, tờ bản đồ số 12, diện tích 754,8 m2 (trong đó loại đất ở:  300 m2 , đất cây lâu năm : 454.8 m2 ) tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: nhà chính + hàng rào, sân đal bê tông; cây trồng trên đất: Dừa, Ngọc lan, Nhãn, Tràm bông vàng; tọa lạc tại khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm: 2.734.713.800 đ (Hai tỷ bảy trăm ba mươi bốn triệu bảy trăm mười ba ngàn tám trăm đồng). Bước giá:  120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày 07/8/2024 và ngày 08/8/2024, tại nơi có tài sản.

5.Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 16/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Nộp hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/8/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 16/8/2024. Liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/8/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(159 – hạn đăng ký tới ngày 16/8/2024) đấu giá Đất trồng lúa nước : 10.262.0 m2, tại ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số:     654 /TB-HDTV ngày 08 tháng 7 năm 2024

            1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

 2. Người có tài sản: ông Mai Văn Bừa và bà Trần Thị Bé Ba, địa chỉ: ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh - Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :Quyền sử dụng đất thửa số 1839, diện tích 10.262.0 m2, loại đất trồng lúa nước còn lại, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (hiện trạng thửa đất số 1839 đã đào ao nuôi tôm). Giá khởi điểm: 734.648.832đ(Bảy trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm ba mươi hai đồng). Bước giá:  48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày07/8/2024 và ngày 08/8/2024, tại nơi có tài sản.

5.Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 16/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8.Nộp hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/8/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 16/8/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/8/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10.Đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Đối tác

Thống kê

2398481
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
289
422
7991
7991
27322
17741
2398481

Forecast Today
384


IP của bạn:44.192.94.177