Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

danh mục cây xanh thanh lý đường 19/5 và đường Bạch đằng - Thị trấn Càng Long

BẢNG KHẢO SÁT TÀI SẢN THANH LÝ
CÂY XANH ĐƯỜNG 19 THÁNG 5 KHÓM 3 VÀ ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG KHÓM 5
             
STT Tên loại cây Số Lượng
(cây)
Đường kính gốc (m) Đường kính ngọn (m) Chiều cao (m) Khối lượng gỗ (m3)
  Bên trái đường 19/5 từ QL 53 đi Mỹ Cẩm          
1 Hoa sữa 1 0,25 0,2 3 0,12
2 Hoa sữa 1 0,45 0,3 3,5 0,39
3 Hoa sữa 1 0,4 0,3 3,5 0,34
4 Hoa sữa 1 0,55 0,45 5 0,98
5 Bàng Đài Loan 1 0,3 0,2 4 0,2
6 Hoa sữa 1 0,25 0,2 4,5 0,18
7 Xà cừ 1 0,4 0,25 7 0,58
8 Xà cừ 1 0,55 0,3 7 0,99
9 Xà cừ 1 0,4 0,3 5 0,48
10 Xà cừ 1 0,55 0,5 5 1,08
11 Xà cừ 1 0,5 0,4 4 0,64
12 Xà cừ 1 0,5 0,25 5 0,55
13 Xà cừ 1 0,55 0,35 6 0,95
14 Xà cừ 1 0,4 0,2 6 0,42
15 Xà cừ 1 0,55 0,35 4 0,64
16 Xà cừ 1 0,45 0,25 5 0,48
17 Xà cừ 1 0,45 0,25 7 0,67
18 Xà cừ 1 0,45 0,3 6 0,66
19 Xà cừ 1 0,5 0,3 7 0,88
20 Xà cừ 1 0,6 0,4 6 1,18
21 Xà cừ 1 0,45 0,25 5 0,48
22 Xà cừ 1 0,3 0,2 7 0,34
23 Xà cừ 1 0,4 0,3 7 0,67
24 Xà cừ 1 0,45 0,3 7 0,77
25 Xà cừ 1 0,4 0,3 6 0,58
26 Xà cừ 1 0,2 0,15 4 0,1
27 Xà cừ 1 0,5 0,3 6 0,75
28 Xà cừ 1 0,6 0,4 5 0,98
29 Xà cừ 1 0,5 0,3 6 0,75
30 Xà cừ 1 0,5 0,3 6 0,75
31 Xà cừ 1 0,55 0,4 5 0,89
32 Xà cừ 1 0,45 0,3 6 0,66
33 Xà cừ 1 0,45 0,3 6 0,66
34 Xà cừ 1 0,4 0,25 3 0,25
35 Xà cừ 1 0,4 0,25 3 0,25
36 Xà cừ 1 0,4 0,25 3 0,25
37 Xà cừ 1 0,55 0,4 4 0,71
38 Xà cừ 1 0,55 0,4 7 1,24
39 Xà cừ 1 0,4 0,3 5 0,48
40 Xà cừ 1 0,55 0,4 7 1,24
41 Xà cừ 1 0,55 0,4 7 1,24
42 Xà cừ 1 0,55 0,4 7 1,24
  Bên phải đường 19/5 từ QL 53 đi Mỹ Cẩm          
43 Hoa sữa 1 0,3 0,2 4 0,2
44 Hoa sữa 1 0,25 0,15 4 0,13
45 Hoa sữa 1 0,4 0,2 5 0,35
46 Hoa sữa 1 0,4 0,2 5,5 0,39
47 Hoa sữa 1 0,25 0,15 5 0,16
48 Hoa sữa 1 0,4 0,2 7 0,49
49 Xà cừ 1 0,5 0,35 8 1,13
50 Xà cừ 1 0,45 0,4 4,5 0,64
51 Xà cừ 1 0,3 0,2 4 0,2
52 Xà cừ 1 0,45 0,3 7 0,77
  Bên phải đường Bạch Đằng, từ Mỹ Huê đi Càng Long          
53 Dầu 1 0,5 0,1 15 1,06
54 Dầu 1 0,3 0,1 12 0,38
55 Dầu 1 0,3 0,1 12 0,38
56 Dầu 1 0,25 0,1 12 0,29
57 Dầu 1 0,2 0,1 10 0,18
58 Dầu 1 0,3 0,1 11 0,35
59 Sao 1 0,2 0,1 7 0,12
60 Sao 1 0,45 0,2 8 0,66
61 Điệp 1 0,4 0,3 4 0,38
62 Điệp 1 0,35 0,2 4 0,24
63 Điệp 1 0,3 0,25 4 0,24
64 Điệp 1 0,25 0,2 4 0,16
65 Điệp 1 0,5 0,4 4 0,64
66 Dầu 1 0,45 0,15 15 1,06
67 Sao 1 0,45 0,2 12 0,99
68 Sao 1 0,3 0,15 10 0,4
69 Sao 1 0,25 0,1 12 0,29
70 Sao 1 0,25 0,1 12 0,29
71 Sao 1 0,2 0,1 8 0,14
72 Sao 1 0,3 0,1 12 0,38
73 Sao 1 0,3 0,1 8 0,25
74 Dầu 1 0,5 0,2 12 1,15
75 Dầu 1 0,45 0,1 12 0,71
76 Dầu 1 0,35 0,1 12 0,48
77 Dầu 1 0,45 0,1 15 0,89
78 Dầu 1 0,4 0,1 13 0,64
79 Sao 1 0,5 0,2 9 0,87
80 Sao 1 0,5 0,2 13 1,25
81 Dầu 1 0,3 0,1 7 0,22
82 Dầu 1 0,25 0,1 8 0,19
83 Dầu 1 0,3 0,2 8 0,39
84 Dầu 1 0,3 0,1 8 0,25
85 Dầu 1 0,3 0,1 8 0,25
86 Điệp 1 0,3 0,25 3 0,18
  Bên trái đường Bạch Đằng, từ Mỹ Huê đi Càng Long          
87 Sao 1 0,5 0,4 5 0,79
88 Sao 1 0,3 0,1 4 0,13
89 Sao 1 0,5 0,2 8 0,77
Tổng cộng         50,19

(149 – hạn đăng ký tới ngày 26/12/2023) đấu giá 02 thửa đất trồng lúa + 01 thửa đất cây lâu năm có căn nhà trên đất tọa lạc ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 509/TB-HDTV ngày 15 tháng 11 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản:bà Hồng Thị Lẻ, ông Nguyễn Hoài Thanh, địa chỉ Ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh - tài sản thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.

3. Tài sản bán đấu giá :

Tài sản 3: Thửa đất số 1475, tờ bản đồ số 1, diện tích 964,5m2, đất trồng cây lâu nămcó căn nhà cấp 4 trên đất.Giá khởi điểm: 432.911.174 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu chín trăm mười một ngàn một trăm bảy mươi bốn đồng). Bước giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

-  Tài sản 4: Thửa đất số 1054, tờ bản đồ số 1 , diện tích 615m2, đất trồng lúa. Giá khởi điểm: 59.802.972 đồng (Năm mươi chín triệu tám trăm linh hai ngàn bảy trăm chín mươi hai đồng). Bước giá: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : Ngày 12/12/2023/2023 và ngày 13/12/2023 tạiẤp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 26/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Mua hồ sơ đấu giá tài sản:

+ Tài sản 3 : 200.000 đồng/hồ sơ/ tài sản

+ Tài sản 4: 150.000 đồng/hồ sơ

   Nộp tiền đặt trước:

+ Tài sản 3: 87.000.000 đồng (Tám mươi bảy triệu)/hồ sơ.

+ Tài sản 4: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng)/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 15/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 26/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

Phải có giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 4.

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

              Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092./.

(148 – hạn đăng ký tới ngày 01/12/2023) đấu giá Thanh lý Nhà làm việc xã Nhị Long.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 508/TB-HDTV   ngày 16 tháng 11 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. ĐT: 02943.865399;0913633661

2. Người có tài sản:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Càng Long. Địa chỉ: 235 QL53, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :Thanh lý Nhà làm việc xã Nhị Long. Địa chỉ: Ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 61.592.340 đồng (Sáu mươi mốt triệu năm trăm chín mươi hai ngàn ba trăm bốn mươi đồng). Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : từ ngày 29/11/2023 và ngày 30/11/2023, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 17/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành), có cam kết: Việc tháo dỡ phải bảo đảm quy trình kỹ thuật, an toàn cho người và tài sản; tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động – vệ sinh lao động.

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Nộp bản photo chứng minh có xe máy chuyên dụng phục vụ việc tháo dỡ (hoặc hợp đồng còn thời hạn thuê xe máy chuyên dụng phục vụ việc tháo dỡ).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 04/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

(147- hạn đăng ký tới ngày 01/12/2023 ) đấu giá Thanh lý cây xanh đường 19/5, khóm 3 và đường Bạch Đằng khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 507/TB-HDTV ngày 16 tháng 11 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. ĐT: 02943.865399;0913633661

2. Người có tài sản:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Càng Long. Địa chỉ: 235 QL53, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá : Thanh lý cây xanh đường 19/5, khóm 3 và đường Bạch Đằng khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

Giá khởi điểm: 92.754.720 đồng (Chín mươi hai triệu bảy trăm năm mươi bốn nghìn bảy trăm hai mươi đồng). Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : từ ngày 29/11/2023 và ngày 30/11/2023, liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Càng Long (trong giờ hành chính)

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 17/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành), có cam kết: Việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh phải bảo đảm quy trình kỹ thuật, an toàn cho người và tài sản; tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động.

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Nộp bản photo chứng minh có xe máy chuyên dụng phục vụ việc cắt tỉa cây (hoặc hợp đồng thuê xe máy chuyên dụng phục vụ việc cắt tỉa cây).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

(146 – hạn đăng ký tới ngày 01/12/2023) đấu giá Tài sản 1: 21,816 m3 cát san lấp và 01 ghe tải vỏ gỗ có động cơ, biển kiểm soát TG-9343, trọng tải 43 tấn.Tài sản 2: 20,794 m3 cát san lấp.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 505 /TB-HDTV ngày 16 tháng 11 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản:Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: số 29 Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá:

Tài sản 1: 21,816 m3 cát san lấp và 01 ghe tải vỏ gỗ có động cơ, biển kiểm soát TG-9343, trọng tải 43 tấn.

Tài sản 2: 20,794 m3 cát san lấp.

4.Xem tài sản đấu giá: từ ngày 29/11/2023 và ngày 30/11/2023.

5.Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm: Tài sản 1: 45.617.920 đồng (Bốn mươi lăm triệu sáu trăm mười bảy nghìn chín trăm hai mươi đồng).

Tài sản 2: 2.495.280 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi đồng)

7. 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

Tài sản 1:Tiền mua hồ sơ : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2:Tiền mua hồ sơ : 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi ngàn đồng)/ hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8.- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 17/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành).

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9.Tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá: Tài sản 1: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

                     Tài sản 2: 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi đồng).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn hoặcCông an tỉnh Trà Vinh./.

Đối tác

Thống kê

2282378
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
394
450
796
2131
1309
10621
2282378

Forecast Today
528


IP của bạn:27.71.98.246