Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(19- hạn đăng ký tới ngày 04/3/2024) đấu giá Đất ONT: 160,1m2 + nhà trên đất ,tại ấp Chợ, xã Đại An, Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 80/TB-HDTV ngày 23 tháng 01 năm 2024  

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: bà Lư Thị Sáu và ông Mã Tú Em, cùng địa chỉ: ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

3. Tài sản đấu giá :Quyền sử dụng đất thửa số 54, diện tích 160,1m2, tờ bản đồ số 8, loại đất ONT, tọa lạc tại ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gắn liền với thửa đất nêu trên: một căn nhà xây dựng cơ bản, diện tích ốp gạch men, nhà sau, mái che, nền láng vữa xi măng, nhà vệ sinh, một cây mận. Giá khởi điểm: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá: 20/2/2024 và ngày 21/02/2024 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 04/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 24/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 04/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 18- hạn đăng ký tới ngày 01/3/204) đấu giá Đất trồng lúa : 2.500 m2, tọa lạc tại ấp ấp Giồng mới, xã Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 78/TB-HDTVngày 19 tháng 01 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: hộ ông Nguyễn Văn Minh, bà Phan Thị Thanh Trúc, ông Nguyễn Nhựt Nhu, ông Nguyễn Châu Liêu, ông Nguyễn Ngọc Tứ, cùng địa chỉ: ấp Giồng mới, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long.

3. Tài sản bán đấu giá :Quyền sử dụng đất, diện tích 2.500 m2, loại đất trồng lúa; thuộc một phần của thửa đất số731, tờ bản đồ số 09, tọa lạc tại ấp Giồng mới, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm: 309.400.000 đồng (Ba trăm linh chín triệu bốn trăm ngàn đồng). Bước giá : 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : 20/2/2024 và ngày 21/02/2024.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 20/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 17- hạn đăng ký tới ngày 06/3/204) đấu giá Hai thửa đất LUC liền kề, tổng diện tích: 2.227,1 m2 + nhà kho, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 73/TB-HDTVngày 22 tháng 01 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản:ông Nguyễn Mộng Đạt, địa chỉ: Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

3.Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa số 1308, loại đất LUC, diện tích 1102,5 m2 và   Quyền sử dụng đất thửa số 1309, loại đất LUC, diện tích 1124,6 m2; ( hướng Bắc giáp đường tỉnh 912, đường nhựa) , hai thửa đất trên liền kề nhau, cùng tờ bản đồ số 7,cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất là nhà kho theo biên bản kê biên ngày 28/12/2022. Tổng giá khởi điểm: 1.169.170.200 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi chín triệu một trăm bảy mươi nghìn hai trăm đồng). Bước giá : 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : 20/02/2024 và ngày 21/02/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 23/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 06/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 16- hạn đăng ký tới ngày 01/3/204) đấu giá đất trồng cây lâu năm: 164m2, tọa lạc ấp Kinh Xáng, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 72/TB-HDTVngày 22 tháng 01 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1978, địa chỉ: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh -tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.

1.Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa số 74, diện tích 164m2, tờ bản đồ số 48, loại đất trồng cây lâu năm, đất tọa lạc tại ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh. Hiện trạng đất tại thời điểm kê biên đất bỏ trống không có cây trồng.Giá khởi điểm: 319.970.560 đồng (Ba trăm mười chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn, năm trăm sáu mươi đồng).Bước giá : 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

4.Xem tài sản : 20/02/2024 và ngày 21/02/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Haitrăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 23/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 15- hạn đăng ký tới ngày 01/3/204) đấu giá Đất nuôi trồng thủy sản : 358,7m2 ; đất trồng lúa: 2.462,7m2, cùng tọa lạc ấp Ô Trôm, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 71/TB-HDTV ngày 22 tháng 01 năm 2024  

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản:bà Hà Mộng Linh, địa chỉ ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

3. Tài sản đấu giá :Tài sản 1: QSD đất thuộc thửa số 63, diện tích 358,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất nuôi trồng thủy sản; Tài sản 2:QSD đất thuộc thửa số 858, diện tích 2.462,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất trồng lúa;Tổng giá khởi điểm:386.963.265 đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn, hai trăm sáu mươi lăm đồng).Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : 20/02/2024 và ngày 21/02/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ

Nộp tiền đặt trước: 77.000.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 23/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Đối tác

Thống kê

2331130
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
51
619
1353
4321
8430
10325
2331130

Forecast Today
528


IP của bạn:3.230.143.213