Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(59- Hạn đăng ký tới ngày 15/6/2021) đấu giá tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 151/TB-ĐGTVngày 05 tháng 5 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Ngô Thị Hoa, địa chỉ: Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, gồm:

1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 423, tờ bản đồ số 6, diện tích 234 m2, loại đất trồng cây lâu năm .

2. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 425, tờ bản đồ số 6, diện tích 200,3 m2 (trong đó 50 m2 đất ở, còn lại 150,3 m2 đất trồng cây lâu năm).

3.Cây trồng và 03 căn phòng trọ gắn liền trên đất.

Tổng giá khởi điểm: 714.831.000 đồng (Bảy trăm mười bốn triệu tám trăm ba mươi mốt ngàn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 140.000.000đồng/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2021.

5. Xem tài sản: Ngày 11, 14, 15 tháng 6 năm 2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/6/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải: 02943832228 (gặp anh Bửu)./.

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN XÉT HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Bổ sung nội dung cho thông báo số 146/TB-ĐGTV ngày 06/5/2021)

1.Tài sản đấu giá:Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

2.Thời gian Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh xét hồ sơ đấu giá: Ngày 25/5/2021.

( Không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

3.Thông báo kết quả xét hồ sơ đấu giá: ngày 26/5/2021.

4.Khách hàng được xét đủ điều kiện về hồ sơ: nộp tiền đặt trước  Từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 28/5/2021 (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh).

5.Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến:

Mỏ 1: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03/6/2021.

Mỏ 2: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/6/2021.

Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

(57 – hạn nộp hồ sơ ngày 22/5/2021) đấu giá Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 146/TB-ĐGTV ngày 06 tháng 5 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

1.1. Mỏ 1

- Tên tài sản: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).

- Diện tích, trữ lượng, tọa độ khu vực mỏ. Cụ thể:

Điểm góc

Tọa độ VN2000

Diện tích (ha)

Hiện trạng

Trữ lượng

tài nguyên

khai thác

cấp 122 (m3)

Thời

gian

đấu giá

Ghi chú

X

Y

1

1048536

599913

30

Mỏ đã thăm dò năm 2020 và được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/2/2021

1.051.950

2021

 

2

1048548

600213

3

1047548

600249

4

1047536

599949

Địa điểm: Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Giá khởi điểm: 3.408.318.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, ba trăm mười tám ngàn đồng).

- Bước giá: 170.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 511.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười một triệu đồng).

- Ngoài giá trúng đấu giá, sau phiên đấu giá đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền: 722.432.988 đồng (Bảy trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi hai ngàn, chín trăm tám mươi tám đồng) cho Doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt.

1.2. Mỏ 2

- Tên tài sản: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).

- Diện tích, trữ lượng, tọa độ khu vực mỏ. Cụ thể:

Điểm góc

Tọa độ VN2000

Diện tích (ha)

Hiện trạng

Trữ lượng

tài nguyên

khai thác

cấp 122 (m3)

Thời

gian

đấu giá

Ghi chú

X

Y

1

1048561

600512

30

Mỏ đã thăm dò năm 2020 và được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23/2/2021

1.050.000

2021

 

2

1048573

600812

3

1047573

600848

4

1047561

600548

Địa điểm: Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Giá khởi điểm: 3.402.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu đồng).

- Bước giá: 170.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 510.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười triệu đồng).

- Ngoài giá trúng đấu giá, sau phiên đấu giá đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền: 709.770.398 đồng (Bảy trăm lẻ chín triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn ba trăm chín mươi tám đồng) choCông ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

          2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

4.1. Mỏ 1

File Đính kèm đăng trên www. dgts.moj.gov.vn

- Quyết định số 559/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Phụ lục 1: Các văn bản tài liệu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Phụ lục 2: Các biểu mẫu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

4.2. Mỏ 2

File Đính kèm đăng trên www. dgts.moj.gov.vn

- Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Phụ lục 1: Các văn bản tài liệu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Phụ lục 2: Các biểu mẫu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

7.Thời gian đăng ký đấu giá tài sản, hạn chót nộp hồ sơ: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ 07 giờ ngày 07/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/5/2021.

8. Xem tài sản: Ngày 19, 20, 21 tháng 5 năm 2021 ( khách hàng vui lòng liên hệ và đăng ký xem tài sản tại Phòng Quản lý Tài nguyên và biển, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh trong giờ hành chính).

11. Thời gian nộp tiền đặt trước : Từ 7 giờ đến 17 giờ 00 phút ngày 28/5/2021 (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh).

12. Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến:

Mỏ 1: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03/6/2021.

Mỏ 2: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/6/2021

Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

13.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: www.dgts.moj.gov.vn; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0294. 3850144.

(58 – Hạn đăng ký tới ngày 15/6/2021) đấu giá tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 147/TB-ĐGTVngày 05 tháng 5 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất:

1.1. Quyền sử dụng đất thửa đất 334, tờ bản đồ số 56, diện tích 889 m2, (trong đó 50 m2 đất ONT và 839 m2 đất cây lâu năm).

1.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, diện tích 472 m2, loại đất cây lâu năm. .

Tổng giá khởi điểm: 84.782.252đồng (Tám mươi bốn triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn hai trăm năm mươi hai đồng).

2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác (hướng Bắc giáp đường nhựa có kích thước lần lượt là 11,49 m; 14,10 m).

Giá khởi điểm:915.428.825 đồng (Chín trăm mười lăm triệu bốn trăm hai mươi tám ngàn tám trăm hai mươi lăm đồng).

Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước:

3.1. Quyền sử dụng hai thửa đất 334 và 336: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng)/hồ sơ.

3.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)/hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2021.

5. Xem tài sản: Ngày 11, 14, 15 tháng 6 năm 2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/6/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhi)./.

(55- hạn đăng ký tới ngày 15/6/2021) đấu giá đất ở và cây lâu năm và căn nhà cấp 4 chưa được cấp sở hữu cùng các công trình gắn liền trên đất cùng tọa lạc tại Ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 144 /TB-ĐGTV ngày 05 tháng 5 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Chí Hướng và bà Châu Thị Khánh Uyên, cùng địa chỉ: Ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất số 195, thửa số 196, thửa số 197, thửa số 198 và thửa số 199, cùng tờ bản đồ số 6, tổng diện tích 276,3 m2, (thực tế theo biên bản kê biên ngày 04/6/2020: 247,1 m2) cùng loại đất ở và cây lâu năm, cùng tọa lạc tại Ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và căn nhà cấp 4 chưa được cấp sở hữu cùng các công trình gắn liền trên đất.

Giá khởi điểm:599.477.137 đồng (Năm trăm chín mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm ba mươi bảy đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước 118.000.000 đồng (Một trăm mười tám triệu đồng)/hồ sơ.

3.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/6/2021.

4. Xem tài sản: ngày 11, 14, 15 tháng 6 năm 2021.

5. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

6. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/6/2021.

7. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         8. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

Đối tác

Thống kê

1970577
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
369
422
1105
2076
2321
11848
1970577

Forecast Today
576


IP của bạn:54.36.148.235