Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(84 – hạn đăng ký tới ngày 14/5/2024) đấu giá QSD đất tại thửa số 1289 tờ bản đồ số 8; diện tích: 2.886,3 m2 , loại đất LUC, có cây trồng trên đất, tọa lạc tại ấp Truôn, xã Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 380/TB-HDTVngày 05 tháng 4 năm 2023

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 1289  tờ bản đồ số 8; diện tích: 2.886,3 m2 , loại đất  LUC, có cây trồng trên đất, tọa lạc tại ấp Truôn, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 225.445.400 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn bốn trăm đồng).Bước giá: 22.544.540 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 07,08/5/2024, tại nơi có tài sản;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút  ngày 14/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/5/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.     

 

(83 – hạn đăng ký tới ngày 14/5/2024) đấu giá Đất ONT + CLN: 1056 m2 ; Công trình xây dựng và cây trồng trên đất, tại ấp Bà Trầm, Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 379/TB-HDTV ngày 05 tháng 4 năm 2024 

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 383,368 cùng tờ bản đồ số 37; diện tích: 1056 m2 , loại đất  ONT + CLN. Công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất, tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 1.573.305.120 đồng (Một tỷ năm trăm bảy mươi ba triệu ba trăm lẽ năm nghìn một trăm hai mươi đồng).Bước giá: 157.330.512 (Một trăm năm mươi bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn năm trăm mười hai đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 07,08/5/2024, tại nơi có tài sản đấu giá;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/3/2024/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

                                                                  

 

(82 – hạn đăng ký tới ngày 14/5/2024) đấu giá đất LUC + CLN, tổng diện tích: 11.680 m2 + nhà và tài sản xây dựng trên đất, tại ấp Long Hưng 2, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 378/TB-HDTVngày 05 tháng 4 năm 2024

  1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 239, 161, 213, cùng tờ bản đồ số 01; tổng diện tích: 11.680 m2 , loại đất  LUC + CLN. Tài sản trên thửa đất số 161 bao gồm nhà kho, cửa hàng thức ăn và các công trình xây dựng khác, tọa lạc tại ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm : 2.412.631.170 đồng (Hai tỷ bốn trăm mười hai triệu sáu trăm ba mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi đồng).Bước giá: 2.412.631.170 đồng (Hai tỷ bốn trăm mười hai triệu sáu trăm ba mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi đồng).

4.Xem tài sản :  Ngày 07, 08/5/2024, tại nơi có tài sản;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng .

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/5/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

 

                                                                  

 

(81 – hạn đăng ký tới ngày 14/5/2024) đấu giá đất LUC : 6308m2 ; đất CLN: 1492m2 , Nhà ở, nhà kho và các công trình xây dựng đất, tọa lạc ấp Bà Liêm, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 377/TB-HDTV ngày 05 tháng 4 năm 2024 

  1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 211, tờ bản đồ số 4; diện tích: 6308m2 , đất  LUC. Thửa số 128, tờ bản đồ số 4; diện tích 1492m2 , đất  CLN. Nhà ở, nhà kho và các công trình xây dựng trên thửa đất số 211, tọa lạc tại ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 2.062.196.010 đồng (Hai tỷ không trăm sáu mươi hai triệu một trăm chín mươi sáu nghìn không trăm mười đồng). Bước giá: 206.219.601 đồng (Hai trăm lẽ sáu triệu hai trăm mười chín nghìn sáu trăm lẽ một đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 07, 08/5/2024, tại nơi có tài sản;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2024  tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2024tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng .

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/5/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

                                                                  

 

(80 – hạn đăng ký tới ngày 14/5/2024) đấu giá QSD đất tại các thửa số 1,2,8,9, tổng diện tích: 12.085m2, loại đất LNK + LUC cùng tờ bản đồ số 5; tọa lạc tại ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 373/TB-HDTV, ngày 05 tháng 4 năm 2024   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại các thửa số  1,2,8,9, tổng diện tích: 12.085m2 , loại đất LNK + LUC cùng tờ bản đồ số 5; tọa lạc tại ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 1.066.984.650 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi đồng). Bước giá: 106.698.465 đồng (Một trăm lẽ sáu triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi lăm đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 07, 08/5/2024 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 06/4/2024 đến 10 giờ 00 phút  ngày 14/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/5/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

                                                                  

 

Đối tác

Thống kê

2352742
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
184
643
2092
3898
14217
15825
2352742

Forecast Today
384


IP của bạn:34.239.158.223