Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

Phụ lục 2 - về hồ sơ đấu giá mỏ cát san lấp ở xã Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh

PHỤ LỤC 2

CÁC BIỂU MẪU TRONG HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1025/QĐ-STNMT ngày 23 tháng 7 năm 2021

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..............................

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.............

(Tên tổ chức, cá nhân):...........................................................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…..tháng…..năm..(Đăng ký kinh doanh số…..ngày…..tháng…..năm…..)

Trụ sở tại:.....................................................................................................................

Điện thoại:................................... ; Fax:.................................................

Xin đăng kí và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.............) thông báo tại khu vực mỏ:............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân) xin cam kết:

1. Đã nghiên cứu tài liệu khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hồ sơ mời đấu giá, Quy chế đấu giá tại (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố).................và tự nguyện đăng ký tham gia đấu giá mà Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố..............) thông báo.

2. Chấp nhận tham gia đấu giá theo hình thức đấu giá mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố..............) lựa chọn cho phiên đấu giá.

3, Khi tham gia đấu giá (Tên tổ chức, cá nhân) cam kết thực hiện đúng các qui định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

                                                                          Ngày......tháng..........năm 20...

                                                                      (Tên tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                Ký tên, đóng dấu

Mẫu số 02

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

 Năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

I. Thông tin chung:

1. Tính pháp lý

(1) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

a) Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

b) Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

c) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

d) Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

(2) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/ tổ chức:

a) Tên doanh nghiệp/tổ chức

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)

c) Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

- Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

- Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

- Chức vụ

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

2. Tổng số năm kinh nghiệm:

Loại hình công việc

Số năm kinh nghiệm

- Thăm dò

 

- Khai thác

 

- Chế biến

 

- Khác

 

- …….

 

3. Năng lực tài chính (3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập)

TT

 

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

1

Tổng tài sản

     

2

Tổng nợ phải trả

     

3

Tài sản ngắn hạn

     

4

Nợ ngắn hạn

     

5

Doanh thu

     

6

Lợi nhuận trước thuế

     

7

Lợi nhuận sau thuế

     

4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu

Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)

Số lượng

Công suất

Năm sản xuất

Số thiết bị

Chất lượng thực hiện nay

Thuộc sở hữu

Đi thuê

             
             
             

II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm

a) Nội dung dự án đầu tư (phác thảo).

b) Giới thiệu về công nghệ của dự án (nếu có).

c) Giới thiệu về năng lực kinh nghiệm: Kinh nghiệm của Nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư này hoặc có đơn vị có kinh nghiệm tham gia với Nhà đầu tư.

d) Giới thiệu về năng lực tài chính thực hiện dự án.

III. Kiến nghị và cam kết.

a) Kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

b) Cam kết về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.

                                                                               ….., ngày … tháng … năm 20…

                                                                                   Đại diện tổ chức, cá nhân

                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

                             

Mẫu số 03

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN

           

Tên tổ chức, cá nhân:..............................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................

Số điện thoại:............................... ; Fax:.................................................

Đại diện tổ chức, cá nhân:......................................................................

Chức vụ/nghề nghiệp:............................................................................ 

CAM KẾT

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước đưa ra mời đấu giá.

Nếu doanh nghiệp chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết này, doanh nghiệp chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

                                                                       …….., ngày      tháng    năm 20…

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

Phụ lục 1 - về hồ sơ đấu giá mỏ cát san lấp ở Xã Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh

PHỤ LỤC 1
CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1025 /QĐ-STNMT ngày 23 tháng7 năm 2021

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

STT

Thành phần hồ sơ quy định

Tiêu chuẩn đánh giá

Ghi chú

1

Đơn đề nghị tham gia đấu giá
quyền khai thác khoáng sản

Bản chính, theo Mẫu số 01 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

Bắt buộc

2

Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh
nghiệm trong thăm dò, khai thác
và chế biến khoáng sản

Bản chính (đóng tập), theo Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLTBTNMT-BTC của Bộ truổng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính, kèm theo các tài liệu kiểm chứng đối với các nội dung sau:

 

- Theo Mục I.2. Tổng số năm kinh nghiệm: Quyết định đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng liên quan đến khoáng sản, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản,…

 

- Theo Mục I.3. Năng lực tài chính: 3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập (Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập phải có Biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp có vốn tối thiểu bằng 30% giá khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá).

Bắt buộc

- Theo Mục I.4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu: các Quyết định đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng liên quan đến khoáng sản, hợp đồng mua hoặc thuê thiết bị cơ giới để khai thác.

Bắt buộc

- Mục II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm:Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Bắt buộc

3

Mẫu bản cam kết thực hiện dự án

Bản chính, theo Mẫu số 03 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

Bắt buộc

4

Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh/Giấy chứng nhận đầu
tư/Quyết định thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh khai thác khoáng sản

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

Bắt buộc

5

Văn bản cam kết thực hiện các nội dung (Bản chính)

- Cam kết hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do doanh nghiệp đã đầu tư thăm dò khoáng sản.

Bắt buộc

- Có cam kết mục đích khai thác chỉ phục vụ xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh; không xuất, bán ra ngoài tỉnh; thời gian khai thác không quá 3 năm.

Bắt buộc

- Cam kết tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng khi có phát sinh trong khu vực mỏ được cấp phép.

Bắt buộc

- Văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế và phí bảo vệ môi trường của Công ty, Doanh nghiệp

Bắt buộc

(88 – hạn đăng ký tới ngày 05/8/2021) đấu giá Ba thửa đất nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích: 18.228,4 m2 cùng tọa lạc Ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 245/TB-ĐGTVngày 25 tháng 6 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaCông ty TNHH MTV Thương mại - Xây dựng Hoàng Luân do bà Nguyễn Thị Kim Thoa đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Địa chỉ: ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Tài sản đấu giá gồm:

- Quyền sử dụng đất thửa số 1572, diện tich 11.106.2 m2, loại đất nuôi trồng thủy sản, tờ bản đồ số 4. Giá khởi điểm : 777.434.000đ (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

- Quyền sử dụng đất thửa số 1677, diện tich 2.454.3 m2, loại đất nuôi trồng thủy sản, tờ bản đồ số 4. Giá khởi điểm : 171.801.000đ (Một trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm linh một nghìn đồng).

- Quyền sử dụng đất thửa số 2006, diện tich 4.667.9 m2, loại đất nuôi trồng thủy sản, tờ bản đồ số 4. Giá khởi điểm : 326.753.000đ (Ba trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Các tài sản trên tọa lạc Ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước:

3.1. Quyền sử dụng đất thửa số 1572: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ.

3.2. Quyền sử dụng đất thửa số 1677: 34.000.000 đồng (Ba mươi bốn triệu đồng)/hồ sơ.

3.2. Quyền sử dụng đất thửa số 2006: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ.

4. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 05/8/2021.

5. Xem tài sản: Ngày 02, 03, 04 tháng 8 năm 2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/8/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943825451 (gặp anh Long)./.

(87 – hạn đăng ký tới ngày 09/8/2021) đấu giá tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 244/TB-ĐGTV ngày 28 tháng 6 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất (không bán lẻ):

1.1. Quyền sử dụng đất thửa đất 334, tờ bản đồ số 56, diện tích 889 m2, (trong đó 50 m2 đất ONT và 839 m2 đất CLN). Giá khởi điểm: 53.600.289 đồng

1.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, diện tích 472 m2, loại đất cây lâu năm. Giá khởi điểm: 26.942.850 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 84.782.252đồng (Tám mươi bốn triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn hai trăm năm mươi hai đồng).

2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác (hướng Bắc giáp đường nhựa có kích thước lần lượt là 11,49 m; 14,10 m).

Giá khởi điểm:897.120.248 đồng (Tám trăm chín mươi bảy triệu một trăm hai mươi ngàn hai trăm bốn mươi tám đồng).

Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước:

3.1. Quyền sử dụng hai thửa đất 334 và 336: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng)/hồ sơ.

3.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75: 179.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín triệu đồng)/hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09/8/2021.

5. Xem tài sản: Ngày 04, 05, 06 tháng 8 năm 2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/8/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhi)./.

Hai tàu cá - khai tác thủy sản . Địa chỉ tài sản Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 243/TB-ĐGTVngày 28 tháng 6 năm 2021  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/ Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64.Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn. Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69694; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 3.885.498.304 đồng (Ba tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi tám ngàn ba trăm linh bốn đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

2/ Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64. Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn.Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69693; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 3.885.498.304 đồng (Ba tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi tám ngàn ba trăm linh bốn đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

* Tổng giá khởi điểm 02 tàu cá: 7.770.996.608 đồng (Bảy tỷ bảy trăm bảy mươi triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn sáu trăm linh tám đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là: 777.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng) / hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2021.

- Hạn chót nộp hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 26/7/2021

- Xem tài sản: ngày 22/7/2021 và ngày 23 tháng 7 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/7/2021.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

Đối tác

Thống kê

1970600
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
392
422
1128
2076
2344
11848
1970600

Forecast Today
552


IP của bạn:54.36.148.5