Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

( 133 - hạn đăng ký tới ngày 09/7/2024) đấu giá Chiết thửa 1.941,97m2 loại đất ONT + CLN thuộc một phần thửa 984, tọa lạc ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

 HỢP DANH TRÀ VINH

 
 
 

 


Số:    591  /TB-HDTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


        Trà Vinh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản:  ông Nguyễn Văn Nhựt, địa chỉ: ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

3. Tài sản  đấu giá:Chiết thửa đất kê biên có diện tích là 1.941,97m2 loại đất ONT + CLN thuộc một phần thửa 984 (có 50m2 đất ở), có tứ cận như sau: Hướng Tây giáp dài 106.05m . Hướng Bắc giáp với sông Cổ Chiên dài 26m. Hướng Bắc dài 61m. Hướng Đông dài 18.4m + 20.7m + 22.27m. Hướng Nam giáp đường bê tông dài 2.7m. Tọa lạc ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

            Giá khởi điểm: 482.385.440 đồng (Bốn trăm tám mươi hai triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi đồng).Bước giá: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

4.Xem tài sản:  Ngày 28/6/2024 và 29/6/2024 tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ  ngày 31/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 80.000.000 đồng (Tám mươi  triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 132 - hạn đăng ký tới ngày 09/7/2024) đấu giá Đất ONT + CLN: 1056 m2 ; Công trình xây dựng và cây trồng trên đất, tại ấp Bà Trầm, Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

 HỢP DANH TRÀ VINH

 
 
 

 


Số: 590/TB-HDTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


        Trà Vinh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 383,368 cùng tờ bản đồ số 37; diện tích: 1056 m2 , loại đất  ONT + CLN. Công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất, tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 1.415.974.608 đồng (Một tỷ bốn trăm mười lăm triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn sáu trăm linh tám đồng).Bước giá: 142.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 28/6/2024 và 29/6/2024, tại nơi có tài sản đấu giá;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày 05/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024.Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 131 - hạn đăng ký tới ngày 09/7/2024) đấu giá đất LUC + CLN, tổng diện tích: 11.680 m2 + nhà và tài sản xây dựng trên đất, tại ấp Long Hưng 2, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 589/TB-HDTV ngày 31 tháng 5 năm 2024   

  1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 239, 161, 213, cùng tờ bản đồ số 01; tổng diện tích: 11.680 m2 , loại đất  LUC + CLN. Tài sản trên thửa đất số 161 bao gồm nhà kho, cửa hàng thức ăn và các công trình xây dựng khác, tọa lạc tại ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm :2.171.368.053 đồng (Hai tỷ một trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn không trăm năm mươi ba đồng).Bước giá: 217.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy triệu đồng).

4.Xem tài sản :  Ngày 28/6/2024 và 29/6/2024 tại nơi có tài sản;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)  / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày 05/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng .

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 130 - hạn đăng ký tới ngày 09/7/2024) đấu giá đất LUC : 6308m2 ; đất CLN: 1492m2 , Nhà ở, nhà kho và các công trình xây dựng đất, tọa lạc ấp Bà Liêm, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 588/TB-HDTV  ngày 31 tháng 5 năm 2024

  1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa số 211, tờ bản đồ số 4; diện tích: 6308m2 , đất  LUC. Thửa số 128, tờ bản đồ số 4; diện tích 1492m2 , đất  CLN. Nhà ở, nhà kho và các công trình xây dựng trên thửa đất số 211, tọa lạc tại ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 1.855.976.409 đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm linh chín đồng). Bước giá: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 28/6/2024 và 29/6/2024 tại nơi có tài sản;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày31/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng .

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

( 129 - hạn đăng ký tới ngày 09/7/2024) đấu giá 04 thửa, tổng diện tích: 12.085m2 , loại đất LNK + LUC tọa lạc ấp Bà Liêm, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 587/TB-HDTV ngày 31 tháng 5 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại các thửa số  1,2,8,9, tổng diện tích: 12.085m2 , loại đất LNK + LUC cùng tờ bản đồ số 5; tọa lạc tại ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 960.286.185 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn một trăm tám mươi lăm đồng). Bước giá: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 28/6/2024 và 29/6/2024 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng)  / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Đối tác

Thống kê

2398311
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
119
422
7991
7991
27152
17741
2398311

Forecast Today
312


IP của bạn:17.241.75.37