Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(108 – hạn đăng ký tới ngày 24/6/2024) đấu giá Đất nuôi trồng thủy sản : 358,7m2 ; đất trồng lúa: 2.462,7m2, tọa lạc ấp Ô Trôm, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

504/TB-HDTV ngày 14 tháng 5 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản:bà Hà Mộng Linh, địa chỉ ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần,  Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

3. Tài sản đấu giá :Tài sản 1: QSD đất thuộc thửa số 63, diện tích 358,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất nuôi trồng thủy sản; Tài sản 2:QSD đất thuộc thửa số 858, diện tích 2.462,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất trồng lúa;Tài sản tọa lạcấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.Tổng giá khởi điểm:320.444.282 đồng (Ba trăm hai mươi triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn, hai trăm tám mươi hai đồng).Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : 13/6/2024 và ngày 14/6/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 24/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ

Nộp tiền đặt trước: 64.000.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 15/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 24/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(107- hạn đăng ký 24/6/2024) đấu giá đất trồng cây lâu năm: 164m2, tọa lạc ấp Kinh Xáng, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 503/TB-HDTVngày 14 tháng 5 năm 2024 

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1978, địa chỉ: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh -tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.

3.Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa số 74, diện tích 164m2, tờ bản đồ số 48, loại đất trồng cây lâu năm, đất tọa lạc tại ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh. Hiện trạng đất tại thời điểm kê biên đất bỏ trống không có cây trồng.Giá khởi điểm: 264.967.622 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm hai mươi hai đồng).Bước giá: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

4.Xem tài sản : 13/6/2024 và ngày 14/6/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 24/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Haitrăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 56.000.000 đồng (Năm mươi sáu triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 15/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 24/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

                                                                  

 

 

(106- hạn đăng ký 18/6/2024) đấu giá Hai thửa đất LUC liền kề, tổng diện tích: 2.227,1 m2 + nhà kho, tọa lạc Ấp Cây Dương, Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 500/TB-HDTVngày 10 tháng 5 năm 2024 

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản:ông Nguyễn Mộng Đạt,  địa chỉ: Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

3.Tên tài sản: QSD đất thửa số 1308, loại đất LUC, diện tích 1102,5 m2   QSD đất thửa số 1309, loại đất LUC, diện tích 1124,6 m2; ( hướng Bắc giáp đường tỉnh 912, đường nhựa) , hai thửa đất trên cùng tờ bản đồ số 7, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh và toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất là nhà kho theo biên bản kê biên ngày 28/12/2022. Tổng giá khởi điểm: 947.027.862 đồng (Chín trăm bốn mươi bảy triệu không trăm hai mươi bảy ngàn tám trăm sáu mươi hai đồng). Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : 05/6/2024 và ngày 06/6/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 189.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 11/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

 

(105- hạn đăng ký 18/6/2024) đấu giá 02 thửa đất trồng lúa + 01 thửa đất cây lâu năm có căn nhà trên đất tọa lạc ấp Ngãi Thuận, Ngãi Hùng, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số:  489 /TB-HDTV ngày 10 tháng 5 năm 2024

          1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

 2. Người có tài sản: bà Hồng Thị Lẻ, ông Nguyễn Hoài Thanh, địa chỉ Ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh - tài sản thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.

3. Tài sản đấu giá :tọa lạc tại ấp Ngãi Thuận, Ngãi Hùng, Tiểu Cần, Trà Vinh:

Tài sản 3: Thửa đất số 1475, tờ bản đồ số 1, diện tích 964,5m2, đất trồng cây lâu năm - có căn nhà cấp 4 trên đất.Giá khởi điểm: 333.438.576 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm bảy mươi sáu đồng).Bước giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng). Tài sản 4: Thửa đất số 1054, tờ bản đồ số 1, diện tích 615m2, đất trồng lúa. Giá khởi điểm: 46.061.546 đồng (Bốn mươi sáu triệu, không trăm sáu mươi mốt nghìn, năm trăm bốn mươi sáu đồng).Bước giá: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

4.Xem tài sản đấu giá: từ ngày 05/6/2024 và ngày 06/6/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ : Tài sản 3: 200.000 đồng/hồ sơ. Tài sản 4: 100.000 đồng/hồ sơ.  Nộp tiền đặt trước: Tài sản 3: 66.000.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu)/hồ sơ. Tài sản 4: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)/hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 11/5/2024 đến 10 giờ 00 phút  ngày 18/6/2024.Liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành); Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 4.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10.Đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

(104- hạn đăng ký 18/6/2024) đấu giá Đất ở: 300 m2 , đất cây lâu năm : 454.8 m2 và nhà, cây trồng trên đất, tọa lạc tại khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số:  486 /TB-HDTV ngày 09 tháng 5 năm 2024

          1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

 2. Người có tài sản: ông Phan Khánh Lưỡng và bà Hà Dục Lan. Địa chỉ: B2-8-8, chung cư Lê Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh- Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang,Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá : Quyền sử dụng đất thửa số 102, tờ bản đồ số 12, diện tích 754,8 m2 (trong đó loại đất ở:  300 m2 , đất cây lâu năm : 454.8 m2 ) tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: nhà chính + hàng rào, sân đal bê tông; cây trồng trên đất: Dừa, Ngọc lan, Nhãn, Tràm bông vàng; tọa lạc tại khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm: 3.005.180.000 đồng (ba tỷ không trăm linh năm triệu một trăm tám mươi ngàn đồng). Bước giá:  150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày 05/6/2024 và ngày 06/6/2024, tại nơi có tài sản.

5.Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Tiền đặt trước : 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 10/5/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/6/2024. Liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

 

Đối tác

Thống kê

2359536
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
171
265
2484
3218
6118
14893
2359536

Forecast Today
288


IP của bạn:44.222.64.76