Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(07 – hạn đăng ký tới ngày 21/3/2023) đấu giá: đất, Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 145, tờ bản đồ số 41, diện tích 118,6 m2, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại K8, P7, tp Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 22/TB-ĐGTV ngày 10 tháng 02 năm 2023

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lâm Đức Chính, bà Nguyễn Ngọc Hạnh, cùng địa chỉ số 28, Khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, gồm : Quyền sử dụng đất, Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 145, tờ bản đồ số 41, diện tích 118,6 m2, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại Khóm 8, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (đất do bà Nguyễn Ngọc Hạnh nhận thừa kế của bà Trần Thị Viên).Tổng giá khởi điểm : 461.131.420 đồng (Bốn trăm sáu mươi mốt triệu một trăm ba mươi mốt ngàn bốn trăm hai mươi đồng).

Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân, giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 92.200.000 đồng (Chín mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 21/3/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 15/3/2023 và ngày 16/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/3/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Tùng)./.

(06- hạn dăng ký tới ngày 21/3/2023) đấu giá : đất thửa số 282, tờ bản đồ số 25, diện tích 100 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước ( đã bơm cát phân lô, nền) tọa lạc tại K9, P7, Tp Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 21/TB-ĐGTV ngày 10 tháng 02 năm 2023  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kiêl , cùng địa chỉ số 17B, Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, là : Quyền sử dụng đất thửa số 282, tờ bản đồ số 25, diện tích 100 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 208.267.150 đồng (Hai trăm linh tám triệu hai trăm sáu mươi bảy ngàn một trăm năm mươi đồng).

Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân, giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 41.600.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 21/3/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 15/3/2023 và ngày 16/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/3/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Tùng)./.

(04 – hạn đăng ký tới ngày 28/02/2023) đấu giá máy may, máy thêu công nghiệp qua sử dụng của Hợp tác xã may mặc phường 6 - địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh;

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 15/TB-ĐGTV ngày 03 tháng 2 năm 2023

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của Hợp tác xã may mặc phường 6- địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

Tài sản đấu giá đã qua sử dụng là : 01( một) máy bằng 1 kim Juki DDL500; 01( một) máy Kansai Pegasus W600; 02 (hai) máy bằng 1 kim Juki DDL5550N; 01( một) máy trang trí Riccar A300; 01( một) máy may Brother DB2-B375-3; 02 (hai) máy Kansai Pegasus W500; 01 ( một) máy Siruba (mất mã hiệu); 01( một) máy Juki (mất mã hiệu).

Tổng giá khởi điểm: 41.566.656đ (Bốn mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi sáu đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Bước giá : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:8.200.000 đồng (Tám triệu hai trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 28/02/2023.

- Xem tài sản: Ngày 23/02/2023 và ngày 24/02/2023.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/3/2023.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

(05- hạn đăng ký tới ngày 20/03/2023) đấu giá Hai thửa đất LUC liền kề, tổng diện tích: 2.227,1 m2 + nhà kho, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 18/TB-ĐGTVngày 07 tháng 02 năm 2023

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Mộng Đạt, địa chỉ: Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh. Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 1308, loại đất LUC, diện tích 1102,5 m2 và Quyền sử dụng đất thửa số 1309, loại đất LUC, diện tích 1124,6 m2 ( hướng Bắc giáp đường tỉnh 912, đường nhựa) , hai thửa đất trên liền kề nhau, cùng tờ bản đồ số 7, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh và toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất là nhà kho theo biên bản kê biên ngày 28/12/2022. Tổng giá khởi điểm: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng). Bước giá 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao căn cước công dân; Giấy xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là 440.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng).

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 20/3/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 09/3/2023 và ngày 10/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/3/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhiên)./.

(02 – hạn đăng ký tới ngày 22/02/2023) đấu giá QSD đất , 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác, tại Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 04/TB-ĐGTVngày 14 tháng 01 năm 2023

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh,gồm:

Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác.

Giá khởi điểm:566.877.485 đồng (Năm trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là: 113.200.000 đồng (Một trăm mười ba triệu hai trăm ngàn đồng)

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 22/02/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 16/02/203 và ngày 17/02/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/02/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Phong)./.

Đối tác

Thống kê

2254709
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
137
236
1808
1808
7182
9924
2254709

Forecast Today
1248


IP của bạn:3.235.188.113