(124 – hạn đăng ký tới ngày 16/11/2021) đấu giá đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu, Cần tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 389/TB-ĐGTV ngày 06 tháng 10 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá của ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1 (nay là ấp ông Rùm), xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh. Cây trồng trên đất: Dừa. Giá khởi điểm: 57.746.684 đồng (Năm mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi bốn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan; đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước; hộ khẩu (đối với cá nhân).

3.Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

4.Tiền đặt trước : 11.500.000 đồng ( Mười một triệu năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

5.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đấu giá : Hạn chót nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 16/11/2021.

7. Xem hồ sơ, tài sản đấu giá: Ngày 15/11/2021 và ngày 16/11/2021.

8. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/11/2021

9. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn ; website https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.