Lịch thanh lý các trường đấu giá cho thuê mặt bằng mở căn tin

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN TRÀ VINH

Kính gửi: - Phòng GD-ĐT huyện Càng Long;

               - Các trường có đấu giá cho thuê mặt bằng mở căn tin.

Lịch thanh lý đấu giá thuê mặt bằng căn tin

TT

Ngày, tháng

Thời gian

Tên trường

Số

Hợp đồng

Ghi chú

1

Sáng
03/9/2020

Dự kiến
từ 7 giờ 30

đến 11 giờ 00

1. Tiểu học thị trấn Càng Long A

116

 

2. Tiểu học thị trấn   Càng Long B

117

 

3. THCS Thái Bình

118

 

4. Tiểu học Mỹ Cẩm

119

 

5. Tiểu học A An Trường A

120

 

6. THCS A An Trường

121

 

7. Tiểu học B An Trường

122

 

8. THCS B An Trường

123

 

9. Tiểu học A An Trường

124

 

10. THCS An Trường A

125

 

2

Chiều
03/9/2020

Dự kiến
từ 13 giờ 30

đến 17 giờ 00

11. Tiểu học Tân Bình B

126

 

12. THCS Tân An

127

 

13. Tiểu học Tân An A

128

 

14. Tiểu học Tân An B

129

 

15. THCS Huyền Hội

130

 

16. Tiểu học Huyền Hội A

131

 

17. PTDT nội trú - THCS

132

 

3

Sáng
04/9/2020

Dự kiến
từ 7 giờ 30

đến 11 giờ 00

18. THCS Đức Mỹ

133

 

19. Tiểu học Đức Mỹ A

134

 

20. THCS Nhị Long

135

 

21. Tiểu học Nhị Long

136

 

22. THCS Nhị Long Phú

137

 

4

Chiều
04/9/2020

Dự kiến
từ 13 giờ 30

đến 17 giờ 00

23. THCS Đại Phúc

138

 

24. THCS Đại Phước

139

 

25. Tiểu học Đại Phước C

140

 

26. Tiểu học Bình Phú A

141

 

27. THCS Bình Phú

142

 

28. THCS Phương Thạnh

143

 

29. Tiểu học Phương Thạnh B

144

 

30. Tiểu học Phương Thạnh A

145

 
 

* Nơi nhận:

     - Như kính gửi;

     -   Khách hàng;

     -   Lưu VT.

Phó Giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hà