Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(46- hạn mua hồ sơ đến ngày 15/7/2022) Đấu giá quyền khai thác 03 mỏ cát sông

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 145/TB-ĐGTV ngày 01 tháng 7 năm 2022

1.Tài sản đấu giá:

Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông năm 2022. Nội dung chi tiết thực hiện theoKế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 và Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 25/3/2022của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh như sau:

1.1. Mỏ 1: Mỏ cát trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long (Điểm mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản và theo Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

Tên khu vực

Tọa độ

Diện tích (ha)

Trữ lượng tài nguyên

cấp 122 (m3)

X

Y

1

11 12 550

5 84 231

31,5

409.500

2

11 12 838

5 84 516

3

11 12 316

5 85 109

4

11 12 037

5 84 821

- Giá khởi điểm:1.575.551.250 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn, hai trăm năm mươi đồng).

- Bước giá:158.000.000 đồng(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 236.000.000đồng(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

* Đơn vị trúng đấu giá phải nộptiền trúng đấu giá và tiền chi phí thăm dò mỏ; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền: 420.323.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn đồng) cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Á Châu.

1.2. Mỏ 1:Mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Điểm mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản và theo Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

Tên khu vực

Tọa độ

Diện tích (ha)

Trữ lượng tài nguyên

dự báo (m3)

X

Y

1

10 64 990

5 80 346

56,4

730.380

2

10 65 185

5 80 502

3

10 63 775

5 82 262

4

10 63 580

5 82 106

- Giá khởi điểm: R=5% (tạm tính với số tiền 2.366.431.200 đồng) (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm đồng).

- Bước giá:10% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R=5%), bước giá là 10% x R = 0,5%.

- Tiền đặt trước: 354.964.680đồng(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi đồng).

1.3. Mỏ 2: Mỏ cát trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và xã Đại Phước, huyện Càng Long (Điểm mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản và theo Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

Tên khu vực

Tọa độ

Diện tích

(ha)

Trữ lượng tài nguyên

dự báo(m3)

X

Y

1

11 10 784

5 86 071

58,9

765.700

2

11 11 165

5 86 452

3

11 10 196

5 87 180

4

11 09 892

5 86 849

- Giá khởi điểm: R=5% (tạm tính với số tiền 2.618.694.000 đồng) (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm mười tám triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

- Bước giá:10% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R=5%), bước giá là 10% x R = 0,5%.

- Tiền đặt trước: 392.804.100đồng(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi hai triệu tám trăm lẻ bốn nghìn một trăm đồng).

          2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Là tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy địnhcủa Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp Pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Một tổ chức chỉ có một đơn vị trực thuộc của tổ chức đó được tham gia đấu giá. Tổ chức khi trúng đấu giá phải tuân thủ đầy đủ các cam kết:

+ Theo Mẫu số 03 Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

+ Cam kết tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương.

+ Đối với các mỏ đã có kết quả thăm dò: Có cam kết hoàn trả toàn bộ chi phí thăm dò khoáng sản do doanh nghiệp đã đầu tư thăm dò khoáng sản.

+ Có cam kết mục đích khai thác chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong tỉnh, không xuất, bán ra ngoài tỉnh; thời gian khai thác không quá 03 năm.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

5.1.Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: từng điểm mỏ khoáng sản phải đầy đủ các mục theo quy định được thể hiện tại Phụ lục I theo Hồ sơ mời đấu giá kèm theo Quyết định số: 976/QĐ-STNMT ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh.

Khách hàng liên hệ trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh để mua hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết về thành phần hồ sơ.

5.2. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ/ mỏ.

5.3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

5.4. Thời gian, địa điểm tham khảo tài liệu các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

a) Tham khảo tại trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường:http://stnmt.travinh.gov.vn (THONG-TIN-DAU-GIA-QUYEN-KHAI-THAC KHOANG-SAN-03-VI-TRI-MO-CAT-TINH-TRA-VINH-NAM-2022).

b) Tham khảo hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh (địa chỉ 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và tại khu vực mỏ từ ngày 30/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022.

5.5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:Bắt đầu từ ngày 30/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh (Số 96, đường Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), kể cả ngày thứ Bảy.

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 16/7/2022 đến hết ngày 28/7/2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh (Quầy số 5) - Địa chỉ: Số 25, Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0294.3900703.

5.6. Địa điểm và thời gian nộp tiền đặt trước : Thời gian nộp tiền đặt trước dự kiến từ 15/8/2022 đến hết ngày 17/8/2022 . Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

5.7. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 8/2022. Thời gian chính thức sẽ có thông báo cụ thể sau.

5.8. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: tại Hội trường Sở Tư pháp Trà Vinh, địa chỉ số: 04 Lê Thánh Tôn, Phường 1, Thành phố Trà Vinh.

6.Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh xét hồ sơ đấu giá, thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ: dự kiến trước ngày 15/8/2022 (Không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0294. 3850144.

Đối tác

Thống kê

2141666
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
280
244
453
4591
13264
26493
2141666


IP của bạn:217.113.194.41